Generalforsamling

Generalforsamling - Referat 2014

Lindenborg Roklub

Referat fra generalforsamlingen den 27. januar 2014

 

Dagsorden i henhold til udsendte indkaldelse.

 1. 1.      Valg af dirigent

       Jørgen Møller blev valgt. Dirigenten konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamling med

       lovligt tidspunkt og varsel.

 1. 2.      Valg af stemmetællere og referent

Referent Jørgen Grastrup. Stemmetællere: Birger Larsen og Erik Falke Hansen.

 1. 3.      Formandens beretning for 2013 og lidt om sæsonen 2014

Rosæsonen 2013 var ikke et særlig godt roår, hvilket også kan ses af antal roede km.

Medlemstallet er nogenlunde stabilt, hvad angår baglænsroere, hvorimod der er en stor udskiftning af forlænsroere.

Vi har for året 2013 indberettet som følger til specialforbundene:

DKF. 57 kajakroere (forlænsroere), hvoraf langt den største del er i aldersgruppen 25-60 år. Antallet var for 2012: 66.

DFfR. 47 roere (baglænsroere), heraf langt de fleste over 60 år. Antallet var for 2012: 45. Der er endvidere indberettet 104 medlemmer til DGI.

Det samlede registrerede antal betalende medlemmer i klubben er ved årsskiftet 103 (1 æresmedlem).

Vi forventer desværre, at klubben i 2014 vil opleve et fald for kajakroere.

Af begivenheder i 2013 kan nævnes vores svømmehalstur, som var rimeligt godt besøgt, og vi forsøger igen at arrangere en tur i begyndelsen af sæsonstart. Nærmere følger fra Jan. Vi har desværre enkelte kajakmedlemmer, der mangler at få aflagt svømmeprøver.  Hvert enkelt medlem er blevet/vil blive særskilt adviseret.

Vi har nu også fået sikret os et rimeligt antal certificerede kajakinstruktører. Men der er plads til flere. Hvem melder sig? Ungdomsafdelingen er velfungerende, men desværre har det ikke været muligt at få øget tilslutningen ret meget.

Klubben har som bekendt anskaffet en brugt K2 kajak, som forhåbentlig vil være driftsklar til sæsonstart.

Klubben har i det forløbne år investeret i et kajakergometer, som forhåbentlig vil finde god anvendelse. Vi har i årets løb solgt en af de store havkajakker og mangler at få fundet en ny type tur/kap kajak til erstatning herfor.

Til den kommende sæson vil der blive indkøbt automatiske selvoppustelige redningsveste. Disse veste er beregnet til robådene og hver enkelt roer, der vælger at bruge denne type vest, skal bære den fra begyndelse til slutning af turen. De af roerne,der ikke er iført en oppustelig vest, skal medbringe en normal redningsvest. Der vil også blive indkøbt et antal nye svømmeveste til supplering og erstatning for udtjente veste. Alle veste vil være mærkede og vil gennemgå et eftersyn mindst én gang om året.

Klubbens daglige rofarvand er blevet udvidet mod øst over revet, og det reviderede farvand vil være angivet i reglementet ved starten af sæsonen.

Vi har i øjeblikket to roere, der er godkendt til vinterroning. Det skal i den forbindelse påpeges, at kun godkendte personer må ro i vinterperioden.

På rosiden har vi som tidligere nævnt et større antal medlemmer med mange år på bagen. Vi må derfor se i øjnene, at det kan blive svært at holde gang i de faste rohold, som danner rygraden i klubbens robådsaktiviteter. Klubben vil derfor opfordre alle til, at der tages initiativer til at få nye roere ind på holdet eller træffe aftale med andre hold om supplering/holdændringer, selv om dette kan være svært. Holdlisten vil blive opdateret og vil blive forsynet med telefonnumre.

Vi er nu næsten på plads med at sørge for at overholde klubbens regler om, at der kun gives to gratis prøveture, herefter kræves der indmelding, samt at der skal foreligge svømmebevis ved indmeldelsen.

Det er vigtigt, at alle medlemmer, nye som gamle, kender klubbens vedtægter og reglementer og indretter sig herefter.

Som sædvanligt bliver der udarbejdet en liste, der viser, hvilke rorettigheder de enkelte medlemmer har. Listen vil løbende blive opdateret hen over sæsonen, baseret på oplysningerne i stamblade for kajakroere mm. I den forbindelse vil jeg igen minde om, at alle ture med kajakker og robåde skal anføres i ro- journalen med entydig angivelse af styrmand (ansvarlig for sikkerheden til søs) og øvrige besætning, herunder også gæsteroere.

Ved kajaktræning er den ansvarlige styrmand instruktøren, og ved almindelig kajakroning for frigivne er det hver enkelt kajakroer, der er ansvarlig styrmand.

Husk også at vælge en type kajak, som I er godkendt til.

Husk at sikkerhed til søs ikke kun beror på jeres egen ageren og kunnen. Vi har alle sammen et ansvar for, at vores aktiviteter kan ske uden fare for os selv eller andre i klubben. Sørg for at få opdateret jeres svømmefærdigheder og sig fra, hvis I mener, at der er kammerater, som ikke længere er oppe på mærkerne og derfor kan udgøre en fare for sig selv og andre.

Præstø ulykken fortsætter med at trække spor i den måde, vi skal agere på, og fokus på sikkerheden vil ikke blive mindre i fremtiden. Der er også kommet skærpede krav til forsikringsdækninger.

Da svømmekundskaber er et væsentligt element i sikkerheden til søs, optages der derfor normalt ingen nye medlemmer, der ikke har en svømmeprøve, der ikke er mere end to år gammel.

Kravene fremgår af reglementerne.

Det er også nødvendigt, at alle medlemmer sørger for at opretholde de færdigheder, der er nødvendige for at anvende det pågældende materiel. Hvis der er tvivl, vil bestyrelsen kræve, at der aflægges nye prøver. Dette for jeres egen sikkerheds skyld. Vær realistiske omkring jeres nuværende kondition. Pas på at I ikke overvurderer jeres evner i og på vandet!

Brug tiden indtil sæsonstart til at få afprøvet jeres kunnen.

Husk på at hele Roskilde Fjord/Lejre Vig er et Natura 2000 område. Her skal I være opmærksomme på, at det i fuglenes yngleperiode fra 1. april til 15. juli er forbudt at komme nærmere end 50 m fra øer og holme i Roskilde fjordområdet. Herunder Skovholmene vest for klubhuset. Se anvisninger i Reglementet Dagligt Rofarvand.

Der vil i år, som tidligere, være en form for adgangsbegrænsning/ventelister for kajakroere. Hensigten vil primært være at regulere tilgangen sidst på sæsonen, således at der ikke pludseligt optræder nybegyndere med begrænset viden blandt hold, der allerede er godt undervejs.

Klubbens to roergometre er pt. placeret i et opvarmet lokale i kælderetagen på undervisningsfløjen. Brugen af udstyret deles mellem efterskolens elever og klubben.

Man kommer til lokalet gennem skolens hovedindgang og til højre ned ad trappen til underetagen, ret frem gennem gangen og gennem mellemdør og hen i enden ad gangen til sidste dør til højre. Lokalet er til disposition mandag til torsdag aften kl. 18.00 til 20.00 og onsdag og søndag formiddag fra kl. 10.00 til kl. 12.00. Der skulle normalt være åbent til lokalet. Skulle dette ikke være tilfældet, kan skolens vagthavende lærer kontaktes på telefon nr. 60108168.

Kajakergometret er pt. at finde i klubhuset. Her må man arbejde sig til varmen. Hvis der er blevet tændt for varmen, så husk at slukke når huset forlades.

Der vil som sædvanligt blive indkaldt til arbejdsweekend inden længe.
Standerhejsning finder sted søndag den 30. marts kl. 14.00.

Der skal om lidt vælges ny formand. Jeg ønsker, som I ser, ikke genvalg til posten, og jeg vil benytte lejligheden til at sig tak for de efterhånden mange år, jeg har fået det privilegium at være formand. De har strakt sig fra foråret 1996 og med et par års afbrydelse frem til i dag. Det har været en periode med mange interessante opgaver, dejlige ture og oplevelser, og jeg har ikke kedet mig et eneste øjeblik. Jeg glæder mig, når jeg ser mine fingeraftryk. Jeg har glædet mig over at få ting til at ske, og jeg har altid ment, at hvis ting skal ske ,så skal opgaverne hen, hvor der i forvejen er travlt.

Men nu må det så være andres tur til at være forrest med at bringe klubben videre under skyldig hensyntagen til vores mangfoldighed. Jan har meldt sig på banen, og han vil redegøre for sine visioner omkring udviklingen af klubben.

Til slut en stor tak til alle, der gennem årene har bidraget til at holde klubben i gang og virket for, at klubben har været et godt sted for både ro- og kajakaktiviteter. Tak til webmaster og til de af jer, der på den ene eller anden måde var medvirkende til, at besøget af Bodil ikke blev så alvorligt, som det kunne være blevet.

Efter supplerende spørgsmål omkring fornyelser af svømmeprøver, EPP licenser, roning i andre roklubber og anvendelse af de oppustelige veste, blev beretningen godkendt.

 1. 4.      Godkendelse af det reviderede regnskab for 2013

Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer. (Regnskab var udsendt sammen med indkaldelsen).

 1. 5.      Budget for 2014

       Kassererenorienterede om budgettet for 2014. (Budget var udsendt sammen med indkaldelsen).
Der er uændret kontingent som følger:

       Juniorer: 375,00 kr.. Seniorer: 750,00 kr.. Familier: 1500,00 kr.

 1. 6.      Indkomne forslag

Der er kommet et forslag omkring valg af ny formand og ændring at bestyrelsens indstilling til valg til bestyrelsen som anført i indkaldelsen. Jan T. Larsen har meddelt, at han stiller op og redegør for sine visioner for klubbens videre fremtid og udvikling og forudsætningerne for opstillingen som er, at Erik F. Hansen kommer i bestyrelsen og danner makkerpar med Jan. Man forestiller sig en øget rekrutterings- indsats så som åbent hus arrangementer, deltagelse i konkurrencer, annoncering i lokalpressen og andre tiltag,der kan skabe fokus på klubben. Indkøb af kajakmateriel er også et fokusområde. Der blev ligeledes fokuseret på en udstrakt uddelegering af arbejdsopgaverne både blandt bestyrelsen og til medlemmerne.

 1. 7.      Valg af formand

       Jan T. Larsen blev valgt.

 1. 8.      Valg til bestyrelsen

Som følge af Jan’s oplæg, som medfører, at Erik F. Hansen ønsker/ønskes valgt til bestyrelsen, samt at Jan vil sætte det stærkest mulige hold, medfører dette følgende forslag til valg;

at Jørgen, for at sikre kontinuitet og overlevering af nødvendig viden omkring klubbens forskellige interessesfærer vælges til bestyrelsen (for 1 år).

at Lone Askirk og Boye Larsen vælges til bestyrelsen (for 2 år).

Ole Meibom udtræder som ønsket af bestyrelsen.

Der er således 4 kandidater til bestyrelsen mod tre ledige poster.

I den forbindelse har Jan haft sonderende samtaler med Gerd, som ikke er på valg, om hun kunne tænke sig ekstraordinært at trække sig fra bestyrelsen. Dette har Gerd indvilliget i. Gerd fortsætter som kajakinstruktør.
Erik, Jørgen, Boye og Lone blev valgt.

Bestyrelsen består herefter af;

Jan T. Larsen Formand.

Erik F. Hansen

Jørgen Grastrup-Hansen

Boye Larsen

Lone Askirk

Karoline B. Gabel

Inger Skougaard  

 1. 9.      Valg af suppleanter

  Karen Margrethe Gabel blev genvalgt. 

       Lisette B. Jørgensen og Jørgen Møller blev valgt.

 1. 10.       Valg af kritiske revisorer

Bjarne Jægerskou blev valgt (1år).
Jørgen Møller blev valgt (2år).

 1. 11.       Eventuelt.

Boye holdt på egne og bestyrelsens vegne en tale med en historisk gennemgang og hvor han takkede den afgående formand for gennem mange år at have varetaget klubbens og fællesskabets interesser.

 

Dato: 29. januar 2014

 

Dirigent                                                                                                              ReferentJørgen Møller                                                                                Jørgen Grastrup-Hansen                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                 3/3