Nyheder - ældre

Nyheder - ældre

Standerhejsning 7. april 2013 - Formandens tale

Formandens tale.

Kære klubkammerater. Velkommen til standerhejsningen, som jeg håber, bliver indledningen til en lang og god sæson både for baglæns- og forlæns roere.

Jeg håber den resterende is snart vil forsvinde samt at vandtemperaturen hurtigt vil komme op over 10˚C så vi igen kan komme i gang med at ro. Vi planlægger at pontoner, herunder mindst en ny, vil være på vandet inden udgangen af denne måned. I år vil vi forhåbentlig også se efterskolen have ro aktiviteter på vandet, idet det er skolens mål at oprette et ro hold for kaproning når næste hold elever starter til efteråret. Det er hensigten, at de elever på skolens ro hold, der har interesse heri, bliver medlemmer af roklubben, som ordinære medlemmer. Dette vil sige, at deres aktiviteter i skoletiden er i skoleregi med brug af skolens materiel og at aktiviteterne i fritiden, er i klubregi med brug primært af skolens materiel. Tag godt imod disse nye medlemmer når de indfinder sig.

Der er blevet etableret et system på hjemmesiden, hvor man kan tilmelde sig kajakaktiviteterne på mandage. Jan kan give jer de nærmere detaljer.

Der bliver kajaktræning som følger;

Mandage kl. 18.30(Ungdom/juniorer/voksne) med sigte på færdigheder frem for km. ved Jan.

Tirsdage kl. 18.30 (Nybegyndere) ved Gerd.

Torsdage kl. 19.00 (Øvede og endnu ikke frigivne) ved Boye.

Starttidspunkt kan ses på hjemmesiden. Tidspunktet kan, med baggrund i vandtemperaturen blive senere.

På trænings aftener er alle kajakker reserverede til træning, og kajakker kan kun bruges af andre, hvis de ikke skal bruges til træning og kun efter nærmere aftale med den ansvarlige træner. Brugen af materiel på træningsdage skal indrettes således, at materiellet er tilbage senest 15 min før træningens starttidspunkt. Vi vil forsøge at lave en liste der angiver hvilket materiel der normalt ikke anvendes til træning og derfor frit kan disponeres efter først til mølle princippet.

Vores ene store havkajak Knold er nu solgt, og der er en arbejdsgruppe der arbejeder med at finde en anden noget mindre type til erstatning herfor. Vi har endvidere fået indkøbt en brugt K2 kajak, som snart vil være klar til brug.

Nye baglænsroere placeres på dage/hold efter nærmere aftale med mig.

Da klubben lægger stor vægt på at sikkerheden skal være i orden, så vil jeg som sædvanlig minde jer alle om, at være bevidste om jeres begrænsninger, at vedligeholde jeres færdigheder og sørge for at I efterlever kravene i vedtægterne og reglementerne. Alle relevante dokumenter kan findes på hjemmesiden, ved opslag og andet materiale i klubhuset. Læs materialet og indret jeres gøren og laden i overensstemmelse hermed til bedste for jer selv, bådens øvrige besætning og klubbens øvrige medlemmer.

For kajakroerne er der blevet udfærdiget nye stamblade for 2013. Bemærk jeres ro rettigheder og hold jer indenfor rammerne som anført, samt få afholdt udestående prøver.

I bedes alle bemærke, at der normalt ikke optages nye medlemmer der ikke er i besiddelse af et svømmebevis der dækker kravene som fastsat i de respektive reglementer. Svømmebeviset må ikke være ældre end to år. For de ro hold der optager nye medlemmer, så husk ligeledes, at der kun er to gratis prøveture inden der kræves indmeldelse. Hjælp med til at dette sker.

Der er kommet nye regler for gæsteroere som kan findes på hjemmesiden. Husk at gæsteroere skal afgive erklæring om svømmefærdigheder mm, ligesom de skal instrueres i korrekt adfærd til søs, inden de tages med ud.

I går var vi 17 personer i svømmehallen. Det var lidt trist at se, at der ikke var flere der benyttede sig af muligheden. Vi havde gang i 3 Tikkier og 1 Capellea havkajak. Der blev øvet grønlænder vendinger til den store guldmedalje.

Der afholdes arbejdsweekend lørdag og søndag den 13 og 14. april fra kl. 10.00 til ca. kl. 15.30. Der er rigtig mange ting på programmet herunder klargøring af pontoner og fremstilling af en ny. Vi efterlyser ligeledes mandskab til vedligehold og klargøring af materiellet på andre tidspunkter. Desværre er vi på grund af vejret kommet rigtigt sent i gang. Henvendelse til mig / Jan.

Vær opmærksom på, at vi er i et fuglebeskyttelsesområde, og at sejlads nærmere end 50 m fra holme og øer i vores daglige farvand ikke er tilladt i perioden 1. april til 15. juli.

Husk også på at vi ligger på lånt grund og på de regler der gælder for klubbens medlemmer i relation til Efterskolen.

 

Med disse ord vil Jan hejse standeren med ønsket om at I alle vil få en god sæson.

 

Til slut et trefoldigt længe leve for Lindenborg Roklub.

PS. Der var 18 deltagere til standerhejsningen. Tak for fremmødet